GKI Peterongan

Banyak Beban atau Banyak Syukur – Persekutuan KUL

GKI Peterongan
GKI Peterongan
Banyak Beban atau Banyak Syukur - Persekutuan KUL
/

Banyak Beban atau Banyak Syukur – Persekutuan KUL
Pemimpin : Pdt. Christnadi Putra Hendartha
Pk. 09.00 WIB @GKI Peterongan Semarang

GKI Peterongan

Arsip