GKI Peterongan

Daily Wisdom – Jamu Pahit

GKI Peterongan
GKI Peterongan
Daily Wisdom - Jamu Pahit
/

Daily Wisdom – Jamu Pahit
Daily Wisdom – Jamu Pahit
Mazmur 73:21-24
Pdt. Em. Andreas Gunawan
#dailywisdom #gkipeterongan

GKI Peterongan

Arsip